พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน เรียบเรียงจากพระไตรปิฎก โดย อ.วศิน อินทสระ
     คราเมื่อพระองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขาร พระพุทธองค์มาถึงปาวาลเจดีย์ประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาครึ้มต้นหนึ่ง ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า
      "อานนท์ เพราะเราอบรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทำจนแจ่มแจ้งแล้ว อย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกัปป์(คือหนึ่งร้อยยี่สิบปี) ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้" พระโลกนาถตรัสดังนี้ถึง3ครั้ง
      แต่พระอานนท์ก็คงเฉยมิได้ทูลอะไรเลย ความวิตกกังวลและความเศร้าของท่านมีมากเกินไป จึงปิดบังดวงปัญญาเสียสิ้น ความจงรักภักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศาสดานั้นบางทีก็ทำให้ลืมเฉลียวใจถึงความประสงค์ ปล่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดาย
     
     "ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมู่สัตว์ จงดำรงพระชนม์ชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งด่วนปรินิพพานเลย"
    "อานนท์เอย พระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทํศนาการไปเบื้องพระพักตร์อย่างสุดไกล ลีลาความเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักตร์ "  
      เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจ ตถาคตจะต้องปรินิพพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะอีกสามเดือนข้างหน้านี้ อานนท์  เราได้แสดงนิมิตโอภาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นนัยมา ไม่น้อยกว่าสิบหกครั้งแล้วว่า คนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดี ถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกัปป์(คือหนึ่งร้อยยี่สิบปีหรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้)  แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ มิได้ทูลเราเลย เราตั้งใจไว้ว่า ในคราวก่อนๆนั้น ถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไป เราจะห้ามเสียสองครั้ง พอเธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอาราธนาของเธอ แต่บัดนี้ช้าเสียแล้ว เรามิอาจกลับใจได้อีก
     "ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า สิ้งทั้งปวงมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
     พระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนม์ชีพว่า สัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้น เป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง...
พระศรีอริยเมตตรัย
คือ พระโพธิสัตย์ที่รอคอยการเป็นพระพทธเจ้าองค์ต่อไป บางตำราว่าที่แท้ท่านก็คือ พระสังกัจจายนั่นเอง ไนประเทศจีนนิยมนำพระสังกัจจาย วางไว้ในบ้าน ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย ความหมายของท่านคือ การรวย ความร่ำรวย ไม่จน(ไม่มีหนี้ดีที่สุด การเป็นหนี้เป็นทุกข์อันประเสริฐ)
        ท่านว่า พระศรีอริยเมตตรัย ท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในอนาคตกาล เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่เกิดมาพร้อมกันทั้ง 5 พระองค์นั้นคือ  เพราะพระพุทธเจ้าท่านมีบุญล้นเหลือมหาศาล จนผืนปฐพีรองรับบารมีท่านไม่ไหว จะรับได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น 
                  ตอนที่ได้รับการทำนายจากพระพุทธเจ้าว่า อนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป พระศรีอริยเมตตรัยจึงได้หวนรำลึกถึงบุญบารมีที่ได้เคยสะสมมา เหมือนเม็ดฝนเพียงน้อยนิด แต่สะสมมากๆเข้า ก็เป็นมหาสมุทรได้และทำให้เกิดแผ่นดินไหวสะท้านไปด้วยผลแห่งบุญบารมี
ของท่านนั้นเอง.

     
 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   เทปปิดกล่อง   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัท รปภ  
เว็บสำเร็จรูป
×